Раздел I. ОРГАНИЗАТОР, ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА, ТЕРИТОРИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА, ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА: “LOGISUMMER ”, се организира и провежда от фирма „Ком Про“ ООД, с централен офис в град София, наричана по-долу „Организатор”.
 2. АДМИНИСТРАТОР НА ИГРАТА: фирма “Ком Про” ООД.
 3. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу „Официални правила”), които ще бъдат публично оповестени с началото на Играта и достъпни за целия период на продължителност на играта.
 4. Организаторът на Играта си запазва правото по всяко време да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на сайта logisummer.bg
 5. С участието си в играта участникът заявява, че е запознат с правилата на тази игра, приема ги и се съгласява да ги спазва.
 6. Продължителност на Играта – от 06.06.2022 г. до 10.07.2022 г. включително. Играта ще протече през месец юни и юли и участниците ще могат да регистрират покупките си на продукти от марката Logitech на сайта logisummer.bg. Няма ограничение на броя на участията, стига те да се отнасят за отделна покупка. Участниците играят за 8 награди – продукти на Logitech и ваучер за нощувка в хотел в Банско. Наградите се теглят след приключване на периода на регистрация на случаен принцип в присъствието на нотариус, като печелившите ще бъдат обявени на сайта logisummer.bg в срок до 3 работни дни от изтеглянето им. В случай на удължаване на играта, датата на теглене на наградите ще бъде оповестена допълнително.
 7. Играта се организира и провежда само на територията на Република България. Играта се провежда на страницата logisummer.bg.
 8. Право на участие в Играта имат всички физически лица с местоживеене в България, на възраст над 18 години, направили регистрация за участие в играта по начин, даващ достатъчно основания да се счита, че е извършен лично от участника. Нямат право на участие служителите, работещи по трудово или гражданско правоотношение във фирмата на Организатора, както и на Администратора, членове на техните семейства, както и всички, взели участие в организацията и провеждането на Играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът/Администраторът на Играта преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на участника. Организаторът/Администраторът на Кампанията самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.
 9. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично“, вместо участниците. Всеки участник, който направи опит или наруши Правилата, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора/Администратора.

 Раздел II. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:

 1. 1 бр. ваучер на стойност 600 лв. за нощувка в хотел в Банско.
 2. 1 КОМПЛЕКТ League оf Legends продукти: геймърска клавиатура Logitech G PRO + безжична геймърска мишка Logitech G PRO Wireless + геймърски слушалки Logitech G PRO X + геймърска подложка за бюро Logitech G840
 3. 3. 3 КОМПЛЕКТА: механична геймърска компютърна клавиатура Logitech G413 SE + безжична геймърска компютърна мишка Logitech G305 Lightspeed + безжични Bluetooth геймърски слушалки Logitech G435 + геймърска подложка за бюро Logitech G840
 4. 4. 3 КОМПЛЕКТA: механична геймърска компютърна клавиатура Logitech G413 SE TKL + геймърска мишка Logitech G502 HERO + безжични Bluetooth геймърски слушалки Logitech G435 + геймърска подложка за бюро Logitech G840

Раздел III. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И ПЕЧЕЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ

1. За да се включи в Играта, всяко лице трябва да изпълни следните условия, описани по-долу: • Да закупи продукт Logitech от одобрения списък продукти, посочен в края на настоящите условия. Класират се само покупки от партньорите на Logitech, чиито списък е даден в края на документа, направени между 06.06.2022 г. и 10.07.2022 г. включително. Продуктът трябва да бъде закупен от партньорската мрежа на марката Logitech на територията на цялата страна. Покупката от партньорите на марката Logitech може да бъде направена както от физически така и от онлайн магазините на партньорите. Партньори на марката Logitech са следните компании: Технополис България ЕАД, Техномаркет България АД, Плесио Компютърс ЕАД, Озон Ентъртейнмънт АД, Гейм Фактори ООД, ЗОРА-М.М.С OOД, ВАЛИ Компютърс ООД, Лаптоп.БГ ООД, Ардес информационни технологии ЕООД, ЖАР ЕООД. За улеснение на участниците лога с търговските марки на всички партньори са изложени на сайта на играта logisummer.bg, както и линкове към онлайн магазините им.

 • Да регистрира покупката на сайта logisummer.bg в рамките на продължителността на играта.
 • Да запази касовата бележка от покупката, която ще бъде изискана за справка, в случай че регистрираният участник спечели.
 1. Всеки участник в играта има право да спечели само една награда за периода на играта.
 2. Тегленето на наградите ще се извършва на случаен принцип след приключване на регистрацията за играта на 10.07.2022 г. включително, не по-късно от три работни дни след тази дата.
 3. Печелившите участници ще бъдат обявени публично на сайта logisummer.bg. В срок от 10 работни дни след обявяването на победителите, печелившите на награда трябва да предоставят на Организатора, чрез Администратора: име, фамилия, телефон, актуален и пълен адрес за доставка на наградата на територията на страната. Това се случва посредством контакт по телефона или на имейл office@welldone.bg. Ако в посочения срок, печеливш участник не подаде нужните данни за осъществяване на доставка по куриер, то той загубва правото си да получи наградата.
 4. Организаторите имат право да получат личните данни на победителите – име и адрес за изготвяне на окончателния протокол и публично обявяване на печелившите. Куриерът има правото да поиска документ за самоличност при предоставяне на наградата с цел доказване на навършени 18 години на участника, спечелил награда. При отказ от страна на печелившия да потвърди самоличността и възрастта си, той автоматично губи право върху наградата, а наградата не му се присъжда. Всички данъчни задължения, следващи получаването на наградата от печелившия участник, ако има такива, са негово лично задължение и Организаторът/Администраторът не са обвързани с тях.

Раздел IV. МЕХАНИЗЪМ ПО УВЕДОМЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. Спечелилите наградите ще бъдат обявявани според описаното в т.4 от раздел III на настоящите ПРАВИЛА.
 2. Наградите на печелившите участници ще бъдат доставени на посочения от участника адрес, за сметка на Организатора на Играта, чрез куриер, до 20 работни дни от датата на предоставяне на данни за адрес на доставка от страна на спечелилия. В случай, че участникът не бъде открит на адреса в предварително уговореното време между него и куриера, то наградата се връща в офис на куриерската фирма. Наградата ще бъде достъпна в офис на куриерите в рамките на два дни след първото посещение на адреса. Наградата се предоставя само на спечелилото лице след удостоверяване на необходимата възраст от навършени 18 години. Ако печелившият не отиде да вземе наградата си в рамките на тези два дни, то той губи правото си да я получи. Организаторът и Администраторът не носят отговорност за неполучени/недоставени награди при подаден от участника неточен или погрешен адрес, както и в случай, че участникът не отговаря на някое от Условията в Играта.
 3. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда от страна на спечелил участник.
 4. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини, извън неговия обхват или възможности, Организаторът си запазва правото да награди печелившите с награда на сходна или по-висока стойност.

Раздел V. ДРУГИ.

 1. Включвайки се в настоящата Игра, участниците автоматично дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, e-mail или други) за цели, свързани с Играта, както и тези данни да бъдат използвани (събирани, обработвани и съхранявани) от Организатора „Ком Про“ ООД, както и неговите подизпълнители в Играта за цели, свързани с Играта и/или обявяване на печелившите, предоставянето на наградите, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни ще бъдат съхранявани от дружеството за период от 12 (дванадесет) месеца след приключване на кампанията, след което се унищожават.
 2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.
 3. Участник в Играта и получател на наградата може да бъде само физическо лице, навършило 18 (осемнадесет) години, което е дееспособно. С регистрация за участие в Кампанията всеки участник дава съгласие по чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) по отношение на личните данни, които предостави във връзка с тегленията.
 4. Наградата се предава лично на спечелилия участник от Организатора или от избран от Организатора куриер. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.
 5. Организаторът не носи отговорност за кандидатури за участие, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни в резултат на технически проблеми с комуникационните системи, както и Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт или неверен, непълен или неточен e-mail, или адрес за доставка на награди.
 6. Тази игра по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Facebook.
 7. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на наградените участници и тяхната награда от Играта. Обявяването на участниците-победители (спечелили награди) се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на лично и фамилно име. Всички участници дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на Играта, ако такова е необходимо. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на Играта. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в Играта и да я използва, съгласно настоящите Правила и Общите условия за участие в Кампанията и действащото законодателство. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците, станали му известни при участието им в Играта. Личните данни, предоставени от участниците в кампанията, се съхраняват от Организатора за период от 12 (дванадесет) месеца след приключване на Играта, след което се унищожават без ненужно забавяне.
 8. Лични данни:

8.1. Организаторът/Администраторът събира и обработва лични данни във връзка с участието ви в Играта на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

 • Изрично получено съгласие от регистриран участник в играта;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;

8.2. Целите, за които се събират личните данни на участниците са участие в играта и предоставяне на награда на печеливш участник;

8.3. Принципите на обработка на личните данни се основават на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност; ограничение на целите на обработване; съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни; точност и актуалност на данните; ограничение на съхранението с оглед постигане на целите; цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

8.4. Организаторът/Администраторът извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни като участници в играта за следните цели:

 • Регистрация и участие на потребител в играта;
 • Изпращане на награди – За участниците, които са спечелили награди при участие в играта се събират и обработват предоставените от тях данни, за да се изпрати спечелената награда.

8.5. Организаторът/Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания: Индивидуализиращи данни (телефонен номер, електронна поща), Псевдоним/Потребителско име и др.)

8.6. Личните данни са събрани от Организатора/Администратора от лицата, за които се отнасят, като се предоставят лично от тях. Не се извършва автоматизирано взимане на решения с данни. Всеки участник може по всяко време да види при поискване какви данни се съхраняват и обработват за него, както и да поиска те да бъдат коригирани или допълнени.

8.7. Ако участник в играта не желае всички или част от неговите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Организатора/Администратора за конкретната цел на обработване, той може по всяко време да оттегли съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст, да възрази, както и да поиска данните му да бъдат унищожени. С оттегляне на съгласието за предоставяне на лични данни, респ. с подаване на възражение или искане за унищожаването на предоставените от участника данни в периода на играта, се прекратява неговото по-нататъшно участие в играта.

 1. Участниците и победителите се съгласяват, че Организаторът може да ги включва в публични изяви и други промоции без допълнителна компенсация или възнаграждение. Подобни публични изяви могат да включват имената, профилните снимки, други изображения или сходни материали на участниците, публикувани или разпространени в медиите и публичното пространство.
 2. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, отменяне, отклонения или заместване на наградата или невъзможност за използването ѝ поради местни официални празници или други обстоятелства, които са извън контрола на Организатора и възпрепятстват използването на наградата. Също така, Организаторът не поема отговорност за щети и повреди по време на транспортирането на наградите. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на играта или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.
 3. Участници, които не отговарят на условията за участие, посочени в настоящите „Общи правила“, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът/Администраторът си запазва правото да премахва от страницата всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно. В тези случаи решението на Организатора/Администратора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.
 4. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност, създават или са създали фалшиви профили в социалните мрежи с цел повече участия в промоцията или нарушаване на механизма на играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са се класирали за такава.
 5. Евентуално възникнали спорове между Организатора/Администратора и участниците в нея се решават чрез преговори и споразумение или в краен случай при невъзможност да се постигне такова – чрез намесата на компетентните органи.
 6. МАГАЗИНИ, УЧАСТВАЩИ В ИГРАТА:
 7. Всички търговски обекти и онлайн магазин на Технополис България ЕАД (https://www.technopolis.bg/)
 8. Всички търговски обекти и онлайн магазин на Озон Ентъртейнмънт АД (https://www.ozone.bg/)
 9. Всички търговски обекти и онлайн магазин на Гейм Фактори ООД (https://www.gaminggear.bg/)
 10. Всички търговски обекти и онлайн магазин на ЗОРА-М.М.С ООД (https://zora.bg/)
 11. Всички търговски обекти и онлайн магазин на ВАЛИ Компютърс ООД (https://gplay.bg/)
 12. Всички търговски обекти и онлайн магазин на Лаптоп БГ ООД (https://desktop.bg/)
 13. Всички търговски обекти и онлайн магазин на АРДЕС Информационни Технологии ЕООД (https://ardes.bg/)
 14. Всички търговски обекти и онлайн магазин на ЖАР ЕООД (https://www.jarcomputers.com/)
 15. Всички търговски обекти и онлайн магазин на Техномаркет България АД (https://www.technomarket.bg/)
 16. Всички търговски обекти и онлайн магазин на Плесио Компютърс ЕАД (https://plesio.bg/)

  VII. ПРОДУКТИ LOGITECH, УЧАСТВАЩИ В ИГРАТА:

Име на продукта Баркод (EAN)
Logitech® TrackMan® Marble® – N/A – EMEA 5099206010109
Logitech® Wireless Presenter R400 – N/A – EMEA 5099206018112
Logitech® Wireless Presenter R400 – N/A – EER2 5099206018129
Logitech® Mouse M100 – WHITE – EER2 5099206019157
Marathon M705 Wireless Mouse – N/A – EMEA 5099206023901
Logitech® Wireless Mouse M325 – DARK SILVER – EMEA 5099206026094
Logitech® Wireless Mouse M235 – COLT MATTE – EMEA 5099206027169
Logitech® Wireless Mouse M185 – SWIFT GREY – EWR2 5099206027275
Logitech® Wireless Mouse M185 – RED – EWR2 5099206028845
Logitech® Wireless Mouse M185 – SWIFT GREY – EER2 5099206027282
Logitech® Wireless Mouse M185 – BLUE – EER2 5099206028852
Logitech® Wireless Mouse M185 – RED – EER2 5099206028869
Logitech® Wireless Mouse M325 – LIGHT SILVER – EMEA 5099206027770
Logitech® Wireless Mouse M235 – RED – EMEA 5099206029347
Logitech® Wireless Mini Mouse M187 – BLACK – EMEA 5099206032187
Logitech® Wireless Mini Mouse M187 – RED – EMEA 5099206032194
Logitech® Wireless Mini Mouse M187 – BLUE – EMEA 5099206032200
Logitech® Wireless Mini Mouse M187 – WHITE – EMEA 5099206032224
Logitech® Professional Presenter R700 – N/A – EMEA 5099206040861
Logitech® Professional Presenter R700 – N/A – EER2 5099206040878
Logitech® Wireless Mouse M560 – N/A – EMEA 5099206047310
Logitech® Wireless Mouse M560 – N/A – EMEA 5099206047334
Logitech® Wireless Mouse M310 New Generation – SILVER – EMEA 5099206048669
Logitech® Wireless Mouse M545 – BLACK – EMEA 5099206049642
Logitech® G402 Hyperion Fury FPS Gaming Mouse – N/A – EER2 5099206051768
WIRELESS MOUSE M280 – BLACK – EMEA 5099206052543
WIRELESS MOUSE M280 – BLUE – EMEA 5099206052574
Logitech® Gaming Mouse G300s – N/A – EER2 5099206053830
Logitech® MX Anywhere 2 Wireless Mobile Mouse – METEORITE – EMEA 5099206057777
M171 Wireless Mouse – BLACK-K – EMEA 5099206062856
Logitech® M535 Bluetooth® Mouse – GREY – EMEA 5099206058019
Logitech® M535 Bluetooth® Mouse – BLUE – EMEA 5099206058026
Logitech® M335 Wireless Mouse – BLUE – EMEA 5099206058064
G502 Proteus Spectrum RGB Tunable Gaming Mouse – N/A – EER2 5099206062313
M171 Wireless Mouse – BLUE-K – EMEA 5099206062863
M171 Wireless Mouse – RED-K – EMEA 5099206062870
M170 Wireless Mouse – GREY-K – EMEA 5099206062887
Logitech® M720 Triathlon Mouse – N/A – EMEA 5099206065086
G403 Prodigy Gaming Mouse – N/A – EER2 5099206065529
G203 Prodigy Gaming Mouse – N/A – EMEA 5099206066052
Logitech G PRO Gaming Mouse – N/A – EER2 5099206065994
Spotlight™ Presentation Remote – SLATE – EMEA 5099206070011
Spotlight™ Presentation Remote – GOLD – EMEA 5099206070028
Logitech® M220 SILENT – CHARCOAL OFL – EMEA 5099206066199
Logitech® M220 SILENT – BLUE – EMEA 5099206066205
Logitech® M220 SILENT – RED – EMEA 5099206066212
Logitech® M330 SILENT PLUS – BLACK – EMEA 5099206066670
Logitech® M330 SILENT PLUS – BLUE – EMEA 5099206066687
Logitech® M330 SILENT PLUS – RED – EMEA 5099206066694
Logitech® Mouse M100 – GREY – EMEA 5099206070462
Logitech® Mouse M100 – WHITE – EMEA 5099206070479
G903 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse – N/A – EER2 5099206072046
G703 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse – N/A – EER2 5099206072343
G603 LIGHTSPEED™ Wireless Gaming Mouse – N/A – EER2 5099206071926
Logitech® MX Master 2S Wireless Mouse – GRAPHITE – EMEA 5099206073029
Logitech® MX Master 2S Wireless Mouse – MIDNIGHT TEAL – EMEA 5099206073036
Logitech® MX Master 2S Wireless Mouse – LIGHT GREY – EMEA 5099206073043
Logitech® MX Anywhere 2S Wireless Mobile Mouse – GRAPHITE – EMEA 5099206073050
Logitech® MX Anywhere 2S Wireless Mobile Mouse – MIDNIGHT TEAL – EMEA 5099206073067
Logitech® MX Anywhere 2S Wireless Mobile Mouse – LIGHT GREY – EMEA 5099206073074
Logitech MX Ergo – GRAPHITE – EMEA 5099206073081
Logitech® Wireless Mouse M590 Multi-Device Silent – GRAPHITE TONAL – EMEA 5099206072558
Logitech® Wireless Mouse M590 Multi-Device Silent – MID GREY TONAL – EMEA 5099206072565
Logitech® Wireless Mouse M590 Multi-Device Silent – RUBY – EMEA 5099206072572
Logitech® USB Unifying Receiver – N/A – EMEA 5099206074439
Logitech® G PRO Wireless Gaming Mouse – BLACK – EER2 5099206077355
Logitech® G305 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse – BLACK – EER2 5099206077829
Logitech® G305 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse – BLACK – EWR2 5099206077836
Logitech® G305 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse – WHITE – EER 5099206077843
PRO (HERO) Gaming Mouse – BLACK – EER2 5099206079724
Logitech® MX Vertical Advanced Ergonomic Mouse – GRAPHITE – EMEA 5099206081901
Logitech G502 HERO High Performance Gaming Mouse – N/A – EER2 5099206080263
Logitech G502 HERO High Performance Gaming Mouse – N/A – EWR2 5099206080270
Logitech® M110 Silent – BLUE – EMEA 5099206080508
Logitech® M110 Silent – RED – EMEA 5099206080515
Logitech® M110 Silent – MID GRAY – EMEA 5099206080522
Logitech G MX518 Gaming Mouse – N/A – EER2 5099206082052
G502 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse – N/A – EER2 5099206082090
Logitech® G403 HERO Gaming Mouse – N/A – EER2 5099206083387
Logitech® G703 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse with HERO 25K Sensor – BLACK – EER2 5099206083578
G604 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse – BLACK – EER2 5099206084247
Logitech® G903 LIGHTSPEED Gaming Mouse with HERO 25K sensor – N/A – EER2 5099206083936
Logitech MX Master 3 Advanced Wireless Mouse – GRAPHITE – EMEA 5099206085800
Logitech MX Master 3 Advanced Wireless Mouse – MID GREY – EMEA 5099206085817
Logitech MX Master 3 for Mac Advanced Wireless Mouse – SPACE GREY – EMEA 5099206085824
Logitech MX Master 3 Advanced Wireless Mouse – BLACK – EMEA 5099206087217
Logitech Pebble M350 Wireless Mouse – OFF-WHITE – EMEA 5099206085657
Logitech Pebble M350 Wireless Mouse – ROSE – EMEA 5099206085664
Logitech Pebble M350 Wireless Mouse – GRAPHITE – EMEA 5099206085671
Logitech Pebble M350 Wireless Mouse – BLUE GREY – EMEA 5099206085688
Logitech Pebble M350 Wireless Mouse – EUCALYPTUS – EMEA 5099206085695
G502 SE HERO Gaming Mouse – BLACK AND WHITE SE – EER2 5099206085879
Logitech G203 LIGHTSYNC Gaming Mouse – BLACK – EMEA 5099206089167
Logitech G203 LIGHTSYNC Gaming Mouse – WHITE – EMEA 5099206089174
Logitech G203 LIGHTSYNC Gaming Mouse – BLUE – EMEA 5099206089181
G102 LIGHTSYNC – BLUE – EER 5099206089211
Logitech G102 LIGHTSYNC Gaming Mouse – BLACK – EER 5099206089235
Logitech G102 LIGHTSYNC Gaming Mouse – WHITE – EER 5099206089242
Logitech G203 LIGHTSYNC Gaming Mouse – LILAC – EMEA 5099206089815
G102 LIGHTSYNC – LILAC – EER 5099206089822
ERGO M575 – OFFWHITE – EMEA 5099206092280
ERGO M575 – GRAPHITE – EMEA 5099206092273
PRO X SUPERLIGHT Wireless Gaming Mouse – BLACK – EER2 5099206090453
M190 Full-size wireless mouse – CHARCOAL – EMEA 5099206091825
M190 Full-size wireless mouse – MID GREY – EMEA 5099206091832
M190 Full-size wireless mouse – BLUE – EMEA 5099206091849
M190 Full-size wireless mouse – RED – EMEA 5099206091856
Logitech® USB Unifying Receiver – N/A – EMEA 5099206091627
PRO X SUPERLIGHT Wireless Gaming Mouse – WHITE – EER2 5099206091726
MX Anywhere 3 – GRAPHITE – EMEA 5099206092938
MX Anywhere 3 – PALE GREY – EMEA 5099206092945
MX Anywhere 3 – ROSE – EMEA 5099206092952
MX Anywhere 3 for Mac – PALE GREY – EMEA 5099206092969
Logitech® G305 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse – BLUE – EER2 5099206092839
Logitech® G305 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse – LILAC – EER2 5099206092853
G305 K/DA LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse – LOL-KDA2.0 – EER2 5099206093799
G502 HERO K/DA High Performance Gaming Mouse – LOL-KDA2.0 – EER2 5099206094635
Logitech® M220 SILENT – OFFWHITE – EMEA 5099206097568
Logitech® M220 SILENT – ROSE – EMEA 5099206097575
Logitech G PRO Wireless Gaming Mouse League of Legends Edition – LOL-WAVE2 – EER2 5099206099791
Logitech® Wireless Illuminated Keyboard K800 – N/A – US INT’L – EER 5099206020306
Logitech® Wireless Desktop MK710 – N/A – US INT’L – EER 5099206021143
K120 Corded Keyboard – N/A – HUN – EER 5099206020757
K120 Corded Keyboard – N/A – US INT’L – EER 5099206020924
Logitech® Desktop MK120 – N/A – HUN – EER 5099206020504
Logitech® Desktop MK120 – N/A – US INT’L – EER 5099206020672
Logitech® Wireless Solar Keyboard K750 – N/A – UK – NSEA 5099206025707
Logitech® Wireless Keyboard K360 – N/A – US INT’L – EER 5099206027671
Logitech® Wireless Combo MK220 – N/A – US INT’L – INTNL 5099206029859
Logitech® Wireless Combo MK220 – N/A – HUN – INTNL 5099206029903
Logitech® Wireless Combo MK220 – N/A – US INT’L – INTNL 5099206029910
Logitech® Wireless Keyboard K230 – N/A – US INT’L – INTNL 5099206030220
Logitech® Wireless Keyboard K270 – N/A – US INT’L – EER 5099206032842
Logitech® Wireless Combo MK330 – N/A – HUN – INTNL 5099206033696
Logitech® Wireless Combo MK330 – N/A – US INT’L – INTNL 5099206033757
Logitech® Wireless Combo MK270 – N/A – US INT’L – INTNL 5099206039148
Logitech® Wireless Combo MK270 – N/A – US INT’L – INTNL 5099206039155
Logitech® Wireless Combo MK270 – N/A – UK – INTNL 5099206039292
Logitech® Wireless Combo MK270 – N/A – HUN – INTNL 5099206039322
Logitech® Wireless Combo MK345 – N/A – US INT’L – INTNL 5099206053212
Logitech® Wireless Touch Keyboard K400 Plus – DARK – US INT’L – INTNL 5099206059429
Logitech® Wireless Touch Keyboard K400 Plus – WHITE – US INT’L – INTNL 5099206059436
Logitech® Wireless Touch Keyboard K400 Plus – DARK – HUN – INTNL 5099206059511
Logitech® K380 Multi-Device Bluetooth® Keyboard – DARK GREY – US INT’L – INTNL 5099206061507
MK235 Wireless Keyboard and Mouse Combo – GREY – US INT’L – INTNL 5099206063976
MK235 Wireless Keyboard and Mouse Combo – GREY – HUN – INTNL 5099206063990
G910 Orion Spectrum RGB Mechanical Gaming Keyboard – N/A – US INT’L – INTNL 5099206064294
Logitech® K780 Multi-Device Wireless Keyboard – DARK GREY/SPECKLED WHITE – US INT’L – INTNL 5099206065024
G213 Prodigy Gaming Keyboard – N/A – UK – INTNL 5099206065956
G213 Prodigy Gaming Keyboard – N/A – US INT’L – INTNL 5099206065970
Logitech® K375s Multi-Device Wireless Keyboard and Stand Combo – GRAPHITE/OFFWHITE – US INT’L – INTNL 5099206066519
Logitech® MK850 Performance Wireless Keyboard and Mouse Combo – N/A – US INT’L – INTNL 5099206066878
Logitech G Pro Mechanical Gaming Keyboard – N/A – US INT’L – INTNL 5099206069589
Logitech G413 Mechanical Gaming Keyboard – CARBON – US INT’L – INTNL 5099206070813
Logitech G613 Wireless Mechanical Gaming Keyboard – DARK GREY – US INT’L – EMEA 5099206074934
Logitech G413 Mechanical Gaming Keyboard – SILVER – US INT’L – INTNL 5099206071766
Logitech Craft Advanced keyboard with creative input dial – N/A – US INT’L – INTNL 5099206072886
Logitech® Wireless Touch Keyboard K400 Plus – DARK – US INT’L – INTNL 5099206076785
MK540 ADVANCED Wireless Keyboard and Mouse Combo – N/A – US INT’L – INTNL 5099206077461
MK540 ADVANCED Wireless Keyboard and Mouse Combo – N/A – HUN – INTNL 5099206077515
Logitech G512 Carbon RGB Mechanical Gaming Keyboard – CARBON – US INT’L – INTNL 5099206078475
Logitech G512 Carbon RGB Mechanical Gaming Keyboard – CARBON – US INT’L – INTNL 5099206078482
ADVANCED Combo Wireless Keyboard and Mouse – N/A – US INT’L – INTNL 5099206077638
Logitech G513 Carbon RGB Mechanical Gaming Keyboard – CARBON – US INT’L – INTNL 5099206078932
MX900 Performance Keyboard and Mouse Combo – N/A – US INT’L – INTNL 5099206079137
G915 LIGHTSPEED Wireless RGB Mechanical Gaming Keyboard – GL Tactile – CARBON – US INT’L – INTNL 5099206080638
G513 Carbon RGB Mechanical Gaming Keyboard, GX Blue (Clicky) – CARBON – US INT’L – INTNL 5099206080133
G512 Carbon RGB Mechanical Gaming Keyboard, GX Blue (Clicky) – CARBON – US INT’L – INTNL 5099206080249
Logitech G915 LIGHTSPEED Wireless RGB Mechanical Gaming Keyboard – GL Linear – CARBON – US INT’L – INTNL 5099206080720
G815 LIGHTSPEED RGB Mechanical Gaming Keyboard – GL Tactile – CARBON – US INT’L – INTNL 5099206080812
Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard – GL Linear – CARBON – US INT’L – INTNL 5099206080904
Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard – GL Clicky – CARBON – US INT’L – INTNL 5099206082687
G915 LIGHTSPEED Wireless RGB Mechanical Gaming Keyboard – GL Clicky – CARBON – US INT’L – INTNL 5099206082779
Slim Wireless Keyboard and Mouse Combo MK470 – GRAPHITE – US INT’L – INTNL 5099206086609
Slim Wireless Keyboard and Mouse Combo MK470 – OFFWHITE – US INT’L – INTNL 5099206086616
Logitech G513 CARBON LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard, GX Brown – CARBON – US INT’L – INTNL 5099206085961
Logitech G513 CARBON LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard with GX Red switches – CARBON – US INT’L – INTNL 5099206086050
Logitech G512 CARBON LIGHTSYNC RGB  Mechanical Gaming Keyboard with GX Brown switches – CARBON – US INT’L – INTNL 5099206086166
Logitech G512 CARBON LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard with GX Red switches – CARBON – US INT’L – INTNL 5099206086272
Logitech G PRO Mechanical Gaming Keyboard – BLACK – US INT’L – INTNL 5099206086425
Logitech MX Keys Advanced Wireless Illuminated Keyboard – GRAPHITE – US INT’L – INTNL 5099206086920
Logitech MX Keys Advanced Wireless Illuminated Keyboard – GRAPHITE – US INT’L – INTNL 5099206086937
G512 SE LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard – BLACK – US INT’L – INTNL 5099206086791
G915 TKL Tenkeyless LIGHTSPEED Wireless RGB Mechanical Gaming Keyboard – CARBON – US INT’L – INTNL 5099206088825
G915 TKL Tenkeyless LIGHTSPEED Wireless RGB Mechanical Gaming Keyboard – CARBON – US INT’L – INTNL 5099206088917
G915 TKL Tenkeyless LIGHTSPEED Wireless RGB Mechanical Gaming Keyboard – GL Clicky – CARBON – US INT’L – INTNL 5099206089006
Logitech MX Keys for Mac Advanced Wireless Illuminated Keyboard – SPACE GREY – US INT’L – EMEA 5099206090446
G915 TKL Tenkeyless LIGHTSPEED Wireless RGB Mechanical Gaming Keyboard – WHITE – US INT’L – INTNL 5099206090033
MK295 Silent Wireless Combo – GRAPHITE – US INT’L – INTNL 5099206092433
MK295 Silent Wireless Combo – GRAPHITE – HUN – INTNL 5099206092495
MK295 Silent Wireless Combo – OFF WHITE – US INT’L – INTNL 5099206092594
Logitech® K380 Multi-Device Bluetooth® Keyboard – ROSE – US INT’L – INTNL 5099206092914
Logitech® K380 Multi-Device Bluetooth® Keyboard – OFFWHITE – US INT’L – INTNL 5099206092921
MK295 Silent Wireless Combo – OFF WHITE – HUN – INTNL 5099206093638
Logitech G PRO K/DA Mechanical Gaming Keyboard – LOL-KDA2.0 – US INT’L – EMEA 5099206094338
ERGO K860 – GRAPHITE – US INT’L – INTNL 5099206094970
K380 for Mac Multi-Device Bluetooth Keyboard – ROSE – US INT’L – INTNL 5099206097841
K380 for Mac Multi-Device Bluetooth Keyboard – OFFWHITE – US INT’L – INTNL 5099206097858
MX Keys Mini Minimalist Wireless Illuminated Keyboard – GRAPHITE – US INT’L – INTNL 5099206099029
MX Keys Mini Minimalist Wireless Illuminated Keyboard – PALE GREY – US INT’L – INTNL 5099206099036
MX Keys Mini Minimalist Wireless Illuminated Keyboard – ROSE – US INT’L – INTNL 5099206099043
MX Keys Mini For Mac Minimalist Wireless Illuminated Keyboard – PALE GREY – US INT’L – EMEA 5099206099166
Logitech G PRO Mechanical Keyboard League of Legends Edition – LOL-WAVE2 – US INT’L – EMEA 5099206099883
Logitech® Gamepad F310 – N/A – EER2 5099206041868
Logitech® Wireless Gamepad F710 – N/A – EER2 5099206041905
G29 Driving Force Racing Wheel for PlayStation®5 and PlayStation®4 – N/A – PLUGC – EMEA 5099206057302
G920 Driving Force Racing Wheel – N/A – N/A – EMEA 5099206058996
Logitech® Driving Force Shifter – N/A – N/A – EMEA 5099206057661
G923 Racing Wheel and Pedals for PS5, PS4 and PC – N/A – PLUGC – EMEA 5099206082793
G923 Racing Wheel and Pedals for Xbox X|S, Xbox One and PC – N/A – N/A – EMEA 5099206082816
Logitech Extreme 3D PRO Joystick – N/A – EMEA 5099206041912
Logitech® G640 Cloth Gaming Mouse Pad – N/A – EER2 5099206064140
Logitech® G240 Cloth Gaming Mouse Pad – N/A – EER2 5099206064164
Logitech® G440 Hard Gaming Mouse Pad – N/A – EER2 5099206064188
POWERPLAY Wireless Charging System – N/A – EMEA 5099206074576
Logitech G840 XL Gaming Mouse Pad – N/A – EER2 5099206074552
Logitech G840 K/DA XL Gaming Mouse Pad – LOL-KDA2.0 – EER2 5099206094109
Logitech G840 XL Gaming Mouse Pad League of Legends Edition – LOL-WAVE2 – EER2 5099206099418
MX PALM REST – GRAPHITE – WW 5099206087255
LOGI BOLT USB RECEIVER – N/A – EMEA 5099206097513
Logitech Mouse Pad Studio Series – GRAPHITE – NAMR-EMEA 5099206099470
Logitech Mouse Pad Studio Series – DARKER ROSE – NAMR-EMEA 5099206099463
Logitech Mouse Pad Studio Series – BLUE GREY – NAMR-EMEA 5099206099487
Logitech Desk Mat Studio Series – MID GREY – NAMR-EMEA 5099206099500
Logitech Desk Mat Studio Series – DARKER ROSE – NAMR-EMEA 5099206099517
Logitech Desk Mat Studio Series – LAVENDER – NAMR-EMEA 5099206099494
Logitech® HD Pro Webcam C920 – N/A – EMEA 5099206061309
Logitech® HD Webcam C615 – N/A – EMEA 5099206061330
Logitech® HD Webcam C270 – N/A – EMEA 5099206064201
Logitech® C525 Portable HD Webcam – N/A – EMEA 5099206064218
Logitech® HD Webcam C310 – N/A – EMEA 5099206064225
Logitech® Webcam C170 – BLACK – EMEA 5099206064232
Logitech® C922 Pro Stream Webcam – N/A – EMEA 5099206066977
BRIO 4K STREAM EDITION – N/A – EMEA 5099206075078
Logitech® HD Pro Webcam C920 – N/A – EMEA 5099206082199
Logitech StreamCam – GRAPHITE – EMEA 5099206087187
Logitech StreamCam – OFF WHITE – EMEA 5099206087682
Logitech C505 HD Webcam – BLACK – EMEA 5099206093690
Logitech® Speaker System Z623 – N/A – N/A – EMEA28 5099206024823
Logitech® Speaker System Z313 – N/A – N/A – EMEA 5099206022898
Logitech® Speakers Z130 – BLACK – PLUGC – EMEA 5099206021891
Logitech® Surround Sound Speakers Z506 – N/A – PLUGC – EMEA 5099206024830
Logitech® Surround Sound Speakers Z906 – N/A – N/A – EMEA28 5099206023536
Logitech® Stereo Speakers Z120 – WHITE – N/A – EMEA 5099206028074
Logitech® Z200 Stereo Speakers – MIDNIGHT BLACK – N/A – EU 5099206048744
Logitech® Z200 Stereo Speakers – SNOW WHITE – N/A – EU 5099206048751
Logitech® Z150 Multimedia Speakers – MIDNIGHT BLACK – N/A – EU 5099206048782
Logitech® Z150 Multimedia Speakers – SNOW WHITE – N/A – EU 5099206048799
Logitech Bluetooth® Audio Receiver – N/A – N/A – EU 5099206051805
Logitech® Multimedia Speakers Z213 – N/A – N/A – EMEA 5099206052123
Logitech® Multimedia Speakers Z533 – N/A – N/A – EU 5099206058675
Logitech® Multimedia Speakers Z333 – BLACK – N/A – EMEA28 5099206059702
Z625 Powerful THX Sound – N/A – N/A – EU 5099206064324
Z337 Bold Sound with Bluetooth – N/A – N/A – EMEA 5099206065765
Z537 Powerful Sound with Bluetooth® – CHARCOAL – PLUGC – EMEA 5099206067677
MX Sound Premium Bluetooth® Speakers – N/A – N/A – EMEA 5099206074538
Logitech Z207 Bluetooth® Computer Speakers – OFF WHITE – N/A – EMEA 5099206075009
Logitech Z207 Bluetooth® Computer Speakers – BLACK – N/A – EMEA 5099206075023
Logitech G560 LIGHTSYNC PC Gaming Speakers – N/A – N/A – EMEA 5099206076747
Logitech Z607 5.1 Surround Sound with Bluetooth – BLACK – PLUGC – EU 5099206082359
Logitech Z407 Bluetooth computer speakers with subwoofer and wireless control – GRAPHITE – N/A – EMEA 5099206093263
Logitech® Stereo Headset H110 – N/A – EMEA 5099206022423
Logitech H800 Bluetooth Wireless Headset – N/A – EMEA 5099206029361
Logitech H600 Wireless Headset – N/A – EMEA 5099206029378
Logitech H150 Stereo Headset – SKY BLUE – EMEA 5099206029392
Logitech H390 USB Computer Headset – N/A – EMEA 5099206030015
Logitech H340 USB Computer Headset – BLACK – EMEA 5099206038844
Logitech H540 USB Computer Headset – N/A – EMEA 5099206038868
Logitech® G430 Surround Sound Gaming Headset – N/A – EMEA 5099206042575
Logitech H150 Stereo Headset – N/A – EMEA 5099206057333
Logitech® Stereo Headset H111 – N/A – EMEA 5099206057340
G933 Artemis Spectrum™ Wireless 7.1 Surround Gaming Headset – N/A – EMEA 5099206059177
Logitech® G633 Artemis Spectrum RGB 7.1 Surround Gaming Headset – N/A – EMEA 5099206059184
G231 Prodigy Gaming Headset – N/A – EMEA 5099206066984
G533 Wireless Gaming Headset – N/A – EMEA 5099206069800
G433 7.1 Surround Gaming Headset – TRIPLE BLACK – EMEA 5099206070509
G233 Prodigy Wired Gaming Headset – BLACK/CYAN – EMEA 5099206071551
PRO Gaming Headset – BLACK – EMEA 5099206078710
G935 – NA – EMEA 5099206081918
G635 – N/A – EMEA 5099206081925
G332 – LEATHERETTE – EMEA 5099206081963
G432 – LEATHERETTE – EMEA 5099206082410
Logitech G PRO Gaming Headset – BLACK – EMEA 5099206085701
Logitech G PRO X Gaming Headset – BLACK – EMEA 5099206085718
G332 SE Wired Gaming Headset – SPORTSMESH – EMEA 5099206086784
G733 LIGHTSPEED Wireless RGB Gaming Headset – BLACK – EMEA 5099206088719
G733 LIGHTSPEED Wireless RGB Gaming Headset – WHITE – EMEA 5099206089532
G733 LIGHTSPEED Wireless RGB Gaming Headset – LILAC – EMEA 5099206089549
PRO X Wireless LIGHTSPEED Gaming Headset – BLACK – EMEA 5099206089693
G333 Gaming Earphones – BLACK – EMEA 5099206092723
G333 Gaming Earphones – WHITE – EMEA 5099206092730
G333 Gaming Earphones – PURPLE – EMEA 5099206092747
G733 LIGHTSPEED Wireless RGB Gaming Headset – BLUE – EMEA 5099206091788
G335 Wired Gaming Headset – BLACK – EMEA 5099206094789
G333 K/DA Gaming Earphones – LOL-KDA2.0 – EMEA 5099206093751
Logitech G733 K/DA Lightspeed Wireless Gaming Headset – LOL-KDA2.0 – EMEA 5099206093768
G335 Wired Gaming Headset – WHITE – EMEA 5099206094796
G435 LIGHTSPEED Wireless Gaming Headset – BLACK – EMEA 5099206095007
G435 LIGHTSPEED Wireless Gaming Headset – BLUE – EMEA 5099206097483
G435 LIGHTSPEED Wireless Gaming Headset – WHITE – EMEA 5099206097490
Logitech G PRO X Gaming Headset League of Legends Edition – LOL-WAVE2 – EMEA 5099206099395
POP Keys Wireless Mechanical Keyboard With Emoji Keys – BLAST_YELLOW – UK – INTNL 920-010573
POP Keys Wireless Mechanical Keyboard With Emoji Keys – DAYDREAM_MINT – UK – INTNL 920-010574
POP Keys Wireless Mechanical Keyboard With Emoji Keys – HEARTBREAKER_ROSE – UK – INTNL 920-010575
POP Keys Wireless Mechanical Keyboard With Emoji Keys – BLAST_YELLOW – US INT’L – INTNL 920-010735
POP Keys Wireless Mechanical Keyboard With Emoji Keys – DAYDREAM_MINT – US INT’L – INTNL 920-010736
POP Keys Wireless Mechanical Keyboard With Emoji Keys – HEARTBREAKER_ROSE – US INT’L – INTNL 920-010737
Logitech Signature M650 L Wireless Mouse – GRAPHITE – EMEA 910-006236
Logitech Signature M650 L Wireless Mouse – ROSE – EMEA 910-006237
Logitech Signature M650 L Wireless Mouse – OFF-WHITE – EMEA 910-006238
Logitech Signature M650 L Wireless Mouse – GRAPHITE – EMEA 910-006239
Logitech Signature M650 L Wireless Mouse – OFF-WHITE – EMEA 910-006240
Logitech Signature M650 Wireless Mouse – GRAPHITE – EMEA 910-006253
Logitech Signature M650 Wireless Mouse – ROSE – EMEA 910-006254
Logitech Signature M650 Wireless Mouse – OFF-WHITE – EMEA 910-006255
Logitech Mouse Pad Studio Series – GRAPHITE – NAMR-EMEA 956-000049
Logitech Mouse Pad Studio Series – DARKER ROSE – NAMR-EMEA 956-000050
Logitech Mouse Pad Studio Series – BLUE GREY – NAMR-EMEA 956-000051
Logitech Desk Mat Studio Series – MID GREY – NAMR-EMEA 956-000052
Logitech Desk Mat Studio Series – DARKER ROSE – NAMR-EMEA 956-000053
Logitech Desk Mat Studio Series – LAVENDER – NAMR-EMEA 956-000054
G413 SE – BLACK – US INT’L – INTNL 920-010437
G413 TKL SE – BLACK – US INT’L – INTNL 920-010446
Logitech Crayon – MID GREY – EMEA 914-000052
Logitech® Keys-To-Go – BLACK – UK – INTNL 920-006710
Universal Folio with integrated keyboard for 9-10 inch tablets – N/A – UK – INTNL 920-008341
Rugged Folio – GRAPHITE – UK – INTNL 920-009319
Logitech® Keys-To-Go – BLUSH PINK – UK – INTNL 920-010059
Logitech® Keys-To-Go – CLASSIC BLUE – UK – INTNL 920-010060
Folio Touch for iPad Air (4th generation) – OXFORD GREY – US – INTNL 920-010121
Combo Touch for iPad Pro 12.9-inch (5th generation) – GREY – UK – INTNL 920-010214
Combo Touch for iPad Pro 12.9-inch (5th generation) – SAND – UK – INTNL 920-010222
Combo Touch for iPad Pro 11-inch (1st, 2nd, and 3rd generation) – GREY – US – INTNL 920-010255
Combo Touch for iPad Pro 11-inch (1st, 2nd, and 3rd generation) – SAND – US – INTNL 920-010256
Combo Touch for iPad Air (4th generation) – GREY – UK – INTNL 920-010303
Logitech MX Mechanical Mini Minimalist Wireless Illuminated Keyboard – GRAPHITE – US INT’L – EMEA 920-010780
Logitech MX Mechanical Wireless Illuminated Performance Keyboard – GRAPHITE – US INT’L – EMEA 920-010757
Logitech MX Master 3S Performance Wireless Mouse – GRAPHITE – EMEA 910-006559
Logitech MX Master 3S Performance Wireless Mouse – PALE GREY – EMEA 910-006560
Logitech Lift Vertical Ergonomic Mouse – GRAPHITE / BLACK – EMEA 910-006473
Logitech Lift Left Vertical Ergonomic Mouse – GRAPHITE / BLACK – EMEA 910-006474
Logitech Lift Vertical Ergonomic Mouse – OFF-WHITE/PALE GREY – EMEA 910-006475
G413 TKL SE – BLACK – US INT’L – INTNL 920-010446
G413 SE  – BLACK – US INT’L – INTNL 920-010437